Óvodánk neve: Háromhárs Óvoda. Ezt a nevet az óvoda épülete előtt álló három, közel 100 éves fáról kapta. Az óvoda nevében több szimbólum is rejtőzik. A mesei 3-as szám utal a népi kultúra ápolására („Három a magyar igazság!”, három szabólegény, három kismalac, három királyfi, három lány, stb. …). A hármas szám erős, összetett jelentéstartalommal bír, a kiegyensúlyozottság és harmónia jelképe, és esetünkben a három csoportot is jelképezi. A nagy hársfa erős törzse jelképezi, hogy „erős alapokra építünk”, azaz itt az óvodában a tanuláshoz igyekszünk erős alapokat nyújtani a gyerekeknek. A gyógynövényként is ismert hársfa az egészséges életmódra nevelést jelképezi.

Óvodánk fenntartója jelenleg Alcsútdoboz Település Önkormányzata.
Hetvenöt férőhelyes óvodánkba átlagosan 70 kisgyermek jár, három osztatlan csoportban.  Főként Alcsútdobozról és a környékbeli falvakból, tanyákról járnak hozzánk gyermekek. 

Az óvoda alkalmazottainak száma 2023-ben:
alkalmazottak száma11 fő
ebből felsőfokú végzettségű főállású óvónők száma6 fő
pedagógiai munkát segítő főállású szakképzett dajkák száma3 fő
konyhai dolgozók száma1 fő
pedagógiai asszisztens1 fő

Helyi programunk az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program adaptációja. Programunk megvalósításához óvónőinknek tükröznie kell a művészetek hagyományos értékeit, vállalni az ízlésformálást az óvoda tágabb és szűkebb környezetében. Igyekszünk megfelelni ennek a feladatnak. Tisztelettel adózunk óvodánk történelmi múltjának, ápoljuk hagyományainkat.

Óvodánk története

Óvodánkat 1882. október 2-án alapította Habsburg József Károly főherceg felesége, Klotild főhercegné. Az akkori járás területén elsőnek, a megyeszékhelyet leszámítva a megyében nyolcadiknak beindított óvoda volt ez az építészeti szempontból is említésre méltó intézmény.  Az óvoda ekkor egy 62 négyzetméter alapterületű foglalkoztatóból állt, melyet az iskolától a szerzetesek lakosztálya választotta el. A két intézmény vezetését – a nevelés-oktatást – Paolai Szent Vince rendhez tartozó szatmári irgalmas nővérekre bízta a főhercegné.

Az első írásos feljegyzés 1884-ből maradt ránk, mely szerint az oktatás magyar nyelvű, előírt tanmenet szerint történik és felekezeti különbségek nélkül járhatnak ide a gyerekek.
Az óvoda jelentőségét talán úgy lehet a legjobban értékelni, ha tudjuk, hogy abban az időben az óvodás korú gyermekeknek csak 2,87%-a járt óvodába az országos átlag szerint, míg Alcsúton ez 98% volt.

1907-ben József Ágost főherceg templomot építtetett a zárda mellé, és azt folyosó kötötte össze az itt kialakított új játszószobával. Így amíg a nagyokkal az óvónő foglalkozott, a kicsik a dajka felügyelete mellett külön játszhattak. Az első évtől rendszeresek voltak a zárda által szervezett óvodai ünnepségek, teaestek, bálok, melyeknek a bevételéből a gyermekek játékot, a szegények ruhát és cipőt kaptak.

A főhercegasszony halála után lányai, Mária, majd Erzsébet vették védőszárnyaik alá az intézmények sorsát, amíg az országot elhagyni nem kényszerültek.
A háború idején pár hónapot szünetelt az óvoda, de ahogy a front elhúzódott, elsőként kezdték meg a tanítást a szerzetesek.

1948-ban a zárda megszüntetése után a mi óvodánk is állami óvoda lett. 1972-ben a már 90 éves épületet felújították. A felújított épületben már lehetőség volt arra, hogy az addig egycsoportos óvodából kétcsoportos legyen. A zsúfoltság azonban így sem szűnt meg, a 60 férőhelyen 85-90 gyermek elhelyezéséről kellett gondoskodni. 1981-ben ezért egy újabb felújítás és bővítés lehetővé tette, hogy ettől kezdve háromcsoportos óvodánk legyen. 
Méltón ünnepelhették az óvoda akkori dolgozói 1982-ben fennállásunk 100 éves jubileumát.

Tárgyi és személyi feltételek alakulása

Több sikeres szakmai pályázatot nyertünk 2010-től, melyek jól szolgálták óvónőink szakmai fejlődését, és a fejlesztéshez a pályázatokon keresztül számos fejlesztő eszközhöz jutottunk.
Az óvoda épületében jelenleg három csoportszoba van. Kialakítottunk egy csöppnyi fejlesztő szobát a logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztéshez. Tágas nevelői szobánk a vezetői iroda és a szertár is egyben. A csoportokat a programunknak megfelelően alakítottuk ki, a tevékenységekhez megfelelő teret kialakítva, fejlesztő játékokkal, eszközökkel szereltük fel. A tornafoglalkozásokhoz szintén folyamatosan bővítjük felszerelésünket, vannak kézi-szereink, tornapadjaink, speciális fejlesztést szolgáló eszközeink. Jelenleg épül az óvodához egy tornaszoba, melyhez szertár, öltöző és mosdó helyiségek is tartoznak. A tornaszobát 2024 szeptemberében már használhatják gyermekeink.

Önkormányzatunk megvásárolta a szomszédos telket az óvoda udvarának bővítéséhez.
Az új udvarrészen a 2018-ban elnyert pályázati forrásnak (Ovi-foci Alapítvány) és a nagy összegű önkormányzati támogatásnak köszönhetően elkészült a műfüves tornapályánk. A pálya körüli terület rendezése helyi vállalkozók bevonásával szerveztük meg. Szülői segítséggel egy mini KRESZ pályát is sikerült kialakítanunk. Pályázati köszönhetően került fel a műfüves tornapályánk fölé az árnyékoló, illetve szülői támogatásnak köszönhetően a bicikli-pályát gumiburkolattal sikerült bevonnunk, és sikerült erre a részre is árnyékolót, napvitorlát felszerelni. Az „Esélyteremtő óvoda” pályázatnak révén új udvari játékeszközöket, sporteszközöket (pl: kismotor, biciklit, rollert…) tudtunk vásárolni a fejlesztéshez.
Udvarunkat úgy alakítottuk ki, hogy lehető legjobban szolgálja a gyermekek mozgását, fejlesztését. Folyamatosan karbantartjuk és bővítjük udvari játékeszközeinket. Még 2018-ban nyertünk pályázatot óvodánk udvarának felújítására, ami 2021 karácsonyára valósult meg. A pályázati forrásból az új udvarrészre két csúszdával felszerelt vár, egy fészekhinta, egy dupla hinta, és egy homokozó került a gyermekek örömére.

A 2024-es év újabb fejlesztéssel indult. A meglévő óvoda épületének bővítésével, egy csoport szobás, 8 fős mini bölcsőde épült fel. A bővítés során kialakításra került egy bölcsődei csoportszoba, gyermek fürdőszoba, gyermeköltöző, játékraktár/tároló helyiség, fejlesztő szoba, vezetői iroda, akadálymentes WC, két közlekedő és előtér, kültéri játszókert. Eszközbeszerzésként a mini bölcsőde működéséhez szükséges bútorok, eszközök, konyhafelszerelések, játékok, kerti bútorok kerültek beszerzésre. Előírt számú parkolóhelyet is kialakítottak, melyből egy akadálymentes, és 4 db kerékpártároló is létesült.
A fejlesztés hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez egy kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka alkalmazásával. Reményeink szerint a mini bölcsőde 2024 szeptemberében már fogadhatja a kisgyermekeket.

Minden év karácsonyára új csoportszobai játékokkal szerzünk örömet a gyerekeknek, melyeket jól tudnak használni a konstrukciós és szerepjátékaikhoz, illetve segítségünkre vannak a fejlesztésben.
Óvodánkról elmondható, hogy jól szolgálja a gyermekek biztonságos óvodai életét. A feltételek befolyásolják a dolgozók hangulatát is. Az erőforrások megléte motiváló hatású, hiszen a jó munkakörülmények ösztönzően hatnak a hatékonyabb munkavégzésre.

Az elmúlt 10 évben emelkedett a gyermeklétszám, és elmondhatjuk, hogy az átlagosan 65-70 fő jár óvodánkba.  Településünkről szinte minden óvodáskorú gyermek hozzánk jár. Óvodánk népszerűségét mutatja, hogy szívesen jönnek hozzánk a gyermekek és a szülők. Kihasználtságunk általában az országos átlag felett szokott lenni.

Pedagógiai tevékenység

„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és
a világmindenség megismerésének igénye,
csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.”
(Maria Montessori)

Nevelőmunkánk alapját elsősorban az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülő Helyi Pedagógiai Program képezte. Helyi Pedagógiai Programunk Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program adaptált, helyi sajátosságokkal bővített változata, mely mindenekelőtt a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra épít, s kiemelkedő szerepet ad a hagyományőrzésnek, a népszokások ápolásának, a művészeti nevelésnek.

Alapvető célunk:
Az óvodások nyugodt, élményekben gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése a feladatunk, illetve a gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása. Az iskolai életmódra való felkészítés.

Általános nevelési feladatunk:
Az óvodások testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése az erkölcsi-szociális, az esztétikai és az intellektuális érzelmek kibontakoztatása segítségével.
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életmód-igényének alakítása.

Tevékenységeink:

  • Játék, játékba integrált tanulás
  • Vers, mese, dramatikus játék
  • Ének, énekes játékok, zenehallgatás
  • Rajz, mintázás, kézimunka
  • Mozgás, mozgásos játékok
  • A környezet megszerettetése
  • Munka jellegű tevékenységek

Az ismeretanyag kiválasztásának szempontjai:

„Csak tiszta forrásból” (Kodály)
„Jót, s jól!” (Kazinczy)
„Keveset, de minél több ismétléssel.” (Comenius)

Csoportjainkban gyakorlattá vált a frontális foglalkozási forma helyett a mikro-csoportos, egyéni képességeket figyelembe vevő tanulási tevékenység. Az ismeretek komplex átadására mindenki törekszik.
A gyermekek játékaik, tevékenységeik során szerzett benyomásaik, tapasztalataik, élményeik alapján tanulnak. Az óvodás gyermek értelmi képessége, figyelme, képzelete, gondolkodása a játékon keresztül fejlődik. Ezért a tanulást mi a játékba integráljuk, azaz játékidőben kezdeményezünk úgy, hogy a gyermek önként, örömmel és spontán vegyen részt a tevékenységben, és zökkenőmentesen visszatérhessen a megkezdett játékához.
Az iskolára való felkészítés érdekében a környezet téri, formai és mennyiségi megismerésére hangsúlyt helyezünk.

A gyermekek egészségének védelme, edzettségük biztosítása, s az ehhez szükséges környezet kialakítása az egyik legfontosabb óvónői feladat. Nyomon követtük növekedésüket, fejlődésüket. Kihasználjuk a lehetőségeket a mozgásigény sokrétű kielégítésére, az egészséges életmód kialakítására.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyermekek szociális fejlődését, társas kapcsolataik alakulását is. A tevékenységekhez igyekszünk nagy szabadságot biztosítani, a határok megjelölésével.

Heti egy alkalommal úszni visszük a nagycsoportos gyermekeket. Önkormányzatunknak köszönhetően nem kell semmit a szülőnek kifizetnie, az úszásoktatás és az utaztatás költségeit – ami jelentős összeg – átvállalta önkormányzatunk. Rendszeresen tartunk játszóházi foglalkozásokat, sportnapot, visszük a gyerekeket évente több alkalommal is kisebb és nagyobb kirándulásokra.

Évszakonként kiállítást rendezünk „Ovi-galériánkon”, mellyel bővítjük kulturális kínálatunkat, és ezen a területen is felhasználva a művészetek eszközeit, fejlesztünk, ízlést formálunk, művészi élményt nyújtunk gyermekeinknek és a hozzánk ellátogató felnőtteknek.
Minden évben szervezünk színházlátogatásokat, vagy helybe hozzuk az előadó művészeket.
Kiemelt feladatunk szinte minden évben az anyanyelvi nevelés. Nagy hangsúlyt fordítsunk a gyermek-óvónő személyes beszélgetéseire. Ezek a párbeszédek kiválóan segítik a gyermek szókincsének, nyelvi kifejezőkészségének fejlesztését.
Óvodánk szolgáltatásait logopédiai és hittan foglalkozásokkal bővítettük.

Jeles napjainkra való készülődés során hagyományokat teremtünk, és ápoljuk a már kialakított értékeinket.
Ősszel tartjuk a szüreti mulatságot és a Klotild napot (amikor megemlékezünk alapítónkról, Klotild főhercegnőről). Kirándulunk az arborétumba, a fenyvesbe. Két éve ovi-olimpiai játékokat szervezünk a gyerekeknek.
Télen adventre készülünk az András-napi gyertyaöntéssel, a családias hangulatú mézeskalács készítő délutáni programunkkal. Tartunk Mikulás ünnepet, és részt veszünk a falu Mikulás rendezvényének szervezésében, lebonyolításában. Adventi játszóházat tartunk a Sportcsarnokban. Karácsonyozunk az óvodában, és a nyugdíjas-karácsonyon is részt veszünk. Újévi zenés nappal köszöntjük az újesztendőt, ahol vendégeink a zeneiskolába járó iskolás gyerekek, de időnként fogadunk zenés előadó művészt is. Februárban farsangi mulatsággal űzzük el a telet.
Megemlékezünk a nemzeti ünnepekről is (okt23. és márc. 15.).
Tavasszal a húsvéti készülődés részeként rendezzük meg immár hagyománnyá vált „Húsvéti táncház és vásár” programunkat, melyre szerintem méltán lehetünk büszkék. Erre a nagy rendezvényünkre gyerekműsorral, kézműves tevékenységekkel készülünk. Zenés előadóművészeket hívunk és kézműves termékeket felsorakoztató vásárosokat szoktunk meghívni.
Tavaszi, gyermeknapi kirándulások, májusfa-díszítés, és anyák-napi ünnep követi a jeles napok sorát. A tavalyi év során több alkalommal szerveztünk ovi-mozi előadást, ahol igényes magyar rajzfilmeket vetítünk ki kivetítővel, az oviba varázsoljuk a mozit. Gyermek-nap helyett mi egy egész héttel készülünk a gyermekek szórakoztatására. Az egész óvoda ilyenkor utazik el egy nagyobb buszos kirándulásra, állatkertet, vadasparkot, játékmúzeumot, városi játszótereket látogatunk meg. A hét folyamán tűzoltó-bemutatót, koncertet, népi játszóházat szervezünk, fagylaltozunk, sport- és rajzversenyt tartunk, illetve egyéb izgalmas játékokat szervezünk ekkor minden évben.
Évzáró-ballagási műsorunkkal lezárjuk a szorgalmi időszakot. Itt ízelítőt adunk a vendégeinknek abból, amit tanultak az óvodában gyermekeink.

Programunk egy élő, rugalmas, a mindenkori szükségleteket figyelembe vevő „szabályzó”, ezt tanúsítja, hogy integrálunk sérült gyermekeket is. Arra törekszünk, hogy az integrálás feltételeit lehetőségeinkhez képest a lehető legjobban megteremtsük.
Az integrálást azzal a pedagógiai céllal vállaltuk, hogy segítsük a speciális szükségletű gyermekek beilleszkedését az ép gyermekek közé, legyen lehetőségük a kommunikálásra, egymás elfogadására.
Fontos feladatunk volt eddig is a hátrányos helyzetű gyermekekkel való fokozott törődés, a családi nevelés hiányosságainak kompenzálása.
Megoldjuk a BTM-es és SNI-s gyerekek fejlesztését. Az oviban heti 12 órában dolgozik a fejlesztő-pedagógus, pszicho-pedagógus a BTM-es, SNI-s és a HHH-s gyerekek fejlesztésében.
Feladat-ellátási tervünket, melyet minden évben a munkatervben rögzítünk, pontosan betartva a határidőket teljesítjük.
Fontosnak tartjuk a család és az óvoda kapcsolatát, mert e nélkül nevelésünk egyoldalú, hatékonysága csökken. Programjaink szervezésébe és lebonyolításába is egyaránt bevonjuk a szülőket. Napi szinten beszélgetünk a gyermekeiket érintő feladatokról, eseményekről. Igény szerint tájékoztatjuk a szülőket gyermekeik fejlődéséről.

Célunk, hogy az óvodánkba járó gyermekek érzelmi biztonságban, sok, szép élménnyel gazdagodva élvezzék a nálunk töltött éveket, és magabiztosan lépjenek  az iskolába.

Reméljük felkeltettük érdeklődésüket, szívesen látjuk Önöket és gyermekeiket az óvodánkban.

Óvári Zsoltné