Kedves Szülők!

Az alcsútdobozi Háromhárs Óvoda beiratkozást hirdet a 2023/24-es nevelési évre.

Beiratkozni április 24-től – május 05-ig de. 8.00-16.00 óráig lehet az óvodában.

Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése a 2023/24-es nevelési évben kötelező beíratni azt a gyermeket, ha a harmadik életévét 2023. augusztus 31-ig betölti, illetve betöltötte. 

Óvodánkba elektronikus úton is be lehet iratkozni a fenti időszakban. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanévnyitó szülői értekezlet végén, vagy az első óvodai napon kerül sor. 

Az óvoda e-mail címe: haromharsovi@gmail.com. Az óvodai dokumentumokat (a beiratkozáshoz szükséges nyomtatványt is) megtalálják az óvodánk honlapján: www.haromharsovoda.hu.  

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, ill. ha van személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány)
 • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány és lakcímkártya)
 • az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok (Pl: a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentum, hátrányos helyzetről, vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat)

A gyermekek felvételéről a beiratkozási időszakot követő 15 napon belül (2023. május 26-ig) értesítem a szülőket. 

Óvári Zsoltné

óvodavezető

Vonatkozó szabályok: 

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
 • A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
 • Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, (2023. november 01-ig) feltéve, hogy minden, Alcsútdoboz községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)).
 • A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében- folyamatosan történik.
 • Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 
 • Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetések óvodában lehet (Rendelet 20. § (1)).
 • Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják a szabad férőhelyek függvényében.
 • Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).
 • Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).
 • Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
 • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.
 • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
 • Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítés: A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt – utolsó határnapját (2023. május 05.) követő tizenöt napon belül, azaz 2023. június 26-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét az jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.
 • A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott- kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.